Zgłoszenie szkoły

I.II. Dane szkoły, Komisji Szkolnej, Zgłaszającego i Opiekuna merytorycznego

Prosimy o wprowadzenie danych szkoły, członków Komisji Szkolnej, osoby zgłaszającej, opiekuna merytorycznego oraz określenie liczby zawodników biorących udział w zawodach.

Uwaga! Dane szkoły zawarte w formularzu będą użyte do ogłaszania wyników zawodników oraz do wydruku dyplomów i zaświadczeń dla zawodników i opiekunów. Prosimy więc o upewnienie się, że są one kompletne i bezbłędne.

 
Województwo
Powiat - wybierz województwo -
Pełna nazwa szkoły
Miejscowość (poczta)
Kod pocztowy
Ulica   
Miejscowość (inna niż poczta)
Telefon
Faks
Strona www
Dyrektor szkoły
PłećTytuł naukowyImięNazwisko

Skład Komisji Szkolnej
 PłećTytuł naukowyImięNazwisko
Przewodniczący:
Członek Komisji: 
Członek Komisji:  
Liczba zawodników [do zawodów należy zgłosić min. 3 zawodników]
Opiekun merytoryczny uczniów
Prosimy o podanie pełnej listy opiekunów merytorycznych (pamiętając, że uczeń nie może mieć więcej niż jednego opiekuna). Zmiana tych danych nie będzie już możliwa w kolejnym kroku.
              
    
dodaj dodaj opiekuna
Osoba zgłaszająca
PłećTytuł naukowyImięNazwisko
Telefon kontaktowy (komórka - tylko cyfry)
E-mail:
   [na ten adres e-mail zostaną wysłane login i hasło do Panelu Komisji Szkolnych]
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości i zobowiązuję się do przestrzegania jego zapisów.

Jednocześnie potwierdzam prawdziwość moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu oraz wyrażam zgodę na ich przetwarzanie, w tym ich publikację w Internecie w zakresie imienia i nazwiska, zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 pkt a) RODO*, w związku z organizacją VI edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości oraz na udział w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez organizatora Olimpiady.
Moja zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolna.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z poniższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i przysługujących mi praw w tym zakresie:

- Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie(al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa);
- Okres przetwarzania danych przez Administratora jest nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane, zaś po upływie okresu przetwarzania dane są anonimizowane lub nieodwracalnie usuwane, z zastrzeżeniem wymaganego prawem okresu archiwizowania tego typu danych;
- Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: - Prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; - Prawo uzyskania kopii danych; - Prawo do sprostowania; - Prawo do usunięcia danych; - Prawo do ograniczenia przetwarzania; - Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach upowszechniania materiałów informacyjnych nt. działalności edukacyjnej Administratora; - Prawo wycofania zgody; - Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Wniosek dotyczący realizacji ww. praw, można wysłać drogą e-mailową na adres: biuro@szkolnaop.pl;

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).