icon

Panel Komisji Szkolnych

Uruchomienie rejestracji już 5 listopada!

Szanowni Państwo,


Informujemy, że zapisy do V edycji Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości rozpoczynają się 4
listopada 2019 r.

***

Rozpocznij rejestrację za pomocą formularza.

***

WAŻNE INFORMACJE DLA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

1. PROCEDURA. Aby prawidłowo zgłosić szkołę należy:

·       4 listopada - 6 grudnia 2019: elektroniczna rejestracja poprzez formularz opublikowany na stronie internetowej Olimpiady www.szkolnaop.pl oraz na stronie panel.szkolnaop.pl. Podczas rejestracji będą potrzebne następujące dane: pełne dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu i faxu, adres strony internetowej, nazwisko i tytuł naukowy dyrektora szkoły); skład Komisji Szkolnej (dane osobowe 3 członków Komisji, w tym Przewodniczącego oraz ich tytuły naukowe); dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego i adres e-mail); dane opiekuna meryorycznego (w tym imię i nazwisko, numer telefonu, aktualny adres e-mail).

Podczas rejestracji do tegorocznej edycji Olimpiady nie będą Państwo proszeni o podanie danych imiennych zawodników. Należy jedynie określić liczbę uczniów biorących udziałw w zawodach.

Po dokonaniu rejestracji należy wydrukować formularz w dwóch egzemplarzach.

·         do 6 grudnia włącznie: wysłanie jednego wydrukowanego i podpisanego zgłoszenia (listem poleconym, priorytetem) na adres Komitetu Głównego Olimpiady (Komitet Główny SOP, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa).  

Nie przyjmujemy zgłoszeń faksem. Drugi egzemplarz zgłoszenia przechowuje Komisja Szkolna.

 2. KOMISJA SZKOLNA. Informujemy, że można zgłosić tylko jedną Komisję Szkolną z danej szkoły. 

Komisja składa się z przewodniczącego oraz dwóch członków.

3. DANE OSOBOWE UCZNIÓW. Przypominamy, że podczas rejestracji do tegrocznej edycji Olimpiady nie wpisują Państwo danych imiennych zawodników. Zgodnie z regulaminem Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości Komisji Szkolna pobiera od uczestników zawodów zgody na przetwarzanie ich danych osobowych podpisane przez uprawnionych do tego przedstawicieli ustawowych. Zgody należy pozyskać najpóźniej w dniu eliminacji szkolnych. 

Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych Komisje Szkolne są zobowiązane przesłać oświadczenia zawodników wraz z arkuszami odpowiedzi, protokołami i niewykorzystanymi testami do biura Olimpiady w terminie określonym w harmonogramie zawodów.

Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodników będzie można pobrać podczas rejestracji szkoły. Są one również dostępne na stronie internetowej Olimpiady, w zakładce zapisy (http://www.szkolnaop.pl/strona/8/p/Zasady_zapisow)

4. OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI UCZNIÓW. W zgłoszeniu należy podać jednego opiekuna/ów
merytorycznego/nych ucznia/uczniów. Zgodnie z Regulaminem Olimpiady opiekunowi merytorycznemu 
laureata organizator może przyznać nagrodę w przypadku, gdy jest on uprawnionym reprezentantem szkoły laureata. Uprawnionego opiekuna zawodnika wskazuje dyrektor szkoły w zgłoszeniu szkoły do zawodów.

5. LOGIN I HASŁO. Dane do logowania na niniejszej stronie (https://panel.szkolnaop.pl) zostaną 
przesłane na adres e-mail podany przez zgłaszającego w formularzu zgłoszeniowym.

 W razie pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@szkolnaop.pl lub pod numerem telefonu (22) 564 9725.

Z pozdrowieniami,
Organizatorzy Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości

***

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych została założona w 2000 r. przez rektorów 5 polskich państwowych uczelni ekonomicznych (Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu) w celu prowadzenia akredytacji w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Fundacja od 2005 r. jest organizatorem jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju – Olimpiady Przedsiębiorczości. Od 2008 r. Fundacja prowadzi dwa ogólnopolskie projekty edukacyjne: Akademię Młodego Ekonomisty oraz Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy, których celem jest popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród młodzieży. Organizacja prowadzi szereg działań służących doskonaleniu jakości kształcenia edukacji w polskich szkołach wyższych, propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców.
Strona internetowa Fundacji: www.fundacja.edu.pl.

 

 

login icon

Logowanie

Problemy z logowaniem? - kliknij